Định dạng STL đã trở nên quen thuộc với CAD user, trên thị trường đang từng bước xuất hiện rất nhiều thiết bị đầu cuối sử dụng STL như một điều kiện cần có của dữ liệu đầu vào. Rất nhiều phần mềm CAD trên thị trường đều có thể export định dạng STL.Tuy nhiên, tùy theo mổi phần mềm - tùy theo giá trị khai báo ban đầu mà chất lượng của dữ liệu STL sẽ khác nhau, thậm chí bị lỗi. Điều này ảnh hưởng đến kết quả của khâu phía sau. 

Để có dữ liệu STL tốt nhất, ta nên thực hiện đúng quy trình sau:

1. Solidworks:
File > Save As 
Set Save As Type to STL 
Options > Fine > OK 
Save 
STL settings: How to change STL settings 
File > Save As 
STL > Options 
For a smoother STL file, change the Resolution to Custom 
Change the deviation to 0.0005in (0.01 mm) 
Change the angle to 5 (Smaller deviations and angles will produce a smoother file, but the file size will get larger) 

2. Pro / Engineer:
File > Export > Model 
STL 
Set chord height to 0. The field will be replaced by minimum acceptable value. 
Set Angle Control to 1 
OK 

3. Catia:
Select STL command 
Maximum Seg to 0.015mm 
Select the model and > select Yes 
Select Export > type File name > OK 

4. IronCAD
Right Click on the part 
Part properties > Rendering 
Set Facet Surface smoothing to 150 
File > Export 
Choose .STL 

5. Rhino
File > Save As 
Select File Type to STL 
Select File Name > Save 
Select Binary 
Select Detail Controls from Mesh Options 
Max Angle = 20, Max aspect ration = 6, Min edge Length = 0.0001 
OK 

6. UGS NX
File > Export > Rapid Prototyping 
Output type: Binary 
Triangle & Adjacency Tolerance: 0.015 mm 
Set Auto normal Gen to ON 
Set Normal Display to ON 
Set Triangle Display to ON 
File Header Information: Press OK 
In case a error messages "Negative coordinates found" appears, it can be ignored 

7. Solid Edge
Open Model & select File > Save As 
Select File type as STL 
Options > conversion tolerance to 0.015 mm 
Surface Plane Angle > 45° 
Select Binary type and OK 
Name & Save STL file 

8. AutoDesk Inventor
Go to the File menu, then select the ‘Save Copy As’ option 
Select STL from the Types drop-down 
Click the Options button, and choose the High detail level 
Click the Save Button 
Axact

3D SMART SOLUTIONS

3D Smart Solutions (3DSS) được ra đời nhằm cung cấp giải pháp 3D trọn gói trong quá trình phát triển sản phẩm cho các nhà sản xuất trong nước và các đối tác nước ngoài của chúng tôi.

Bình Luận: